Nieuwe rendering clubhuis Xenios klein.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Mees Kramer
Thomas 't Hart
Jochem van Doorn
Tim Ossewaarde

Jeugdopleiding Xenios


Proces, organisatie en tijdlijn teamindeling voor seizoen 2022-2023


Na publicatie van onderstaande tekst wijzigde de KNHB de naamgeving van de diverse competitieteams en categorieën als volgt:

J/M A wordt J/M Onder 18 

J/M B wordt J/M Onder 16 

J/M C wordt J/M Onder 14

J/M D wordt J/M Onder 12

J/M 8E wordt J/M Onder 10

J/M 6E wordt J/M Onder 09 

J/M spelende F wordt J/M Onder 08

J/M trainende F wordt J/M Onder 07


1. Inleiding

Ook dit seizoen 2022-2023 heeft Xenios weer de mooie opdracht om elke jeugdspeler in het best passende team in te delen. Gelukkig zijn de coronarestricties opgeheven en zullen deze geen invloed hebben op het selectieproces voor het seizoen 2022-2023.


2. Uitgangspunten voor teamindelingen 

a.  Voor de trainende F (spelende F van volgend seizoen) geldt:

De spelers van de huidige trainende F worden in mei per email gevraagd om twee vriend(inn)en op te geven bij wie ze in het team willen spelen. Bij het indelen van de teams zal daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. F-spelers worden dus niet op sterkte ingedeeld.

b.  Van de spelende F naar de eerstejaars E geldt:

Er wordt voor het eerst op sterkte ingedeeld met behulp van de input van de trainingscoördinatoren, de trainers en de selectietrainingen.

c.  In de 6E (eerstejaars E) wordt er in zestallen gespeeld en streven we naar teams van acht spelers.

d.  In de 8E (tweedejaars E) wordt er in achttallen gespeeld en streven we naar teams van tien spelers.

Door de aantallen spelers in de E lichting kan het zijn dat we (noodgedwongen) moeten afwijken van de beoogde aantallen per team.

e.  Voor de A, B, C en D lichting wordt er in elftallen gespeeld en streven we naar teams van ongeveer 15 spelers.

f.  Tot en met de E-lichting houden we een scheiding tussen de eerste- en tweedejaars spelers. Vanaf de D zullen de teams uit eerste en tweedejaars bestaan, met uitzondering van de MD1 (uitsluitend tweedejaars) en MD3 (uitsluitend eerstejaars). Hier kan van worden afgeweken als getalsmatig de aantallen in enig jaar het formeren van meerdere combiteams beter/noodzakelijk maakt voor de teamsamenstellingen.

g.  De teams van de C-, B- en A-lichting bestaan uit een mix van eerste en tweedejaars en worden altijd alleen ingedeeld op sterkte. Uitzondering zijn de meisjes A, waar weer ‘Xenios op maat’ mogelijk is, dit betekent dat de meiden in de A lichting kunnen aangeven of ze op basis van sterkte of gezelligheid willen worden ingedeeld en met welke vriendinnen. 


3. Aantallen per team

a.  Het aantal elftallen is afhankelijk van de veldcapaciteit en ledenaantallen. In principe worden kinderen ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe zij op grond van de richtlijnen van de KNHB horen. 

b.  Hier kan om verschillende redenen van afgeweken worden: 

- Kinderen die binnen hun leeftijdscategorie bijzonder excelleren. Dit wordt, in overleg met en onder verantwoording van de selectiecommissie vastgesteld door de hockey technisch manager. Deze spelers kunnen in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden (dit zal altijd in samenspraak met de ouders/verzorgers gebeuren). 

- Om getalsmatige redenen kan het voorkomen dat kinderen hetzij een jaar langer in een leeftijdscategorie blijven spelen, hetzij vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie doorstromen. Dit zijn maatoplossingen waarvoor geen vaste richtlijnen aan te geven zijn. Er wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind en het kind wordt altijd op zijn/haar niveau ingedeeld (ook dit zal gebeuren in overleg met de ouders/verzorgers). 


4. Selectieteams

Voor seizoen 2022 – 2023 zijn de volgende teams binnen Xenios als selectieteam aangemerkt:

a.  1e lijn: MA1, MB1, MC1, MD1 (tweedejaars D), MD3 (eerstejaars D), JA1, JB1, JC1, JD1

b.  2e lijn: MB2, MC2, MC3, MD2, JB2, JC2, JD2


5. Hoe worden de teamindelingen voor seizoen 2022 - 2023 gemaakt

a.  Minimaal tweemaal per jaar worden de trainers en coaches van de jeugdteams benaderd om een beoordeling van de spelers in hun team te geven. Daarbij wordt gelet op de volgende vijf onderdelen:

- Techniek: denk daarbij aan balbeheersing, passing, passeer acties, verdedigen en scoren

- Tactisch inzicht: denk daarbij aan spelinzicht, positie houden, aanspeelbaarheid en combinatievermogen

- Conditie/snelheid: denk daarbij aan atletisch vermogen, startsnelheid, wendbaarheid, duelkracht en coördinatie

- Mentaal: denk daarbij aan (wedstrijd)mentaliteit, leiding geven, drukbestendigheid n teamspeler, sportief gedrag en doorknokken bij achterstand 

- Leergierigheid: denk daarbij aan openstaan voor verbeteringen en adviezen (coachbaarheid) en ook trainingsbezoek en aandacht en inzet bij deelname aan trainingen.

b.  In de week van 16 tot en met 20 mei zijn selectietrainingen. De spelers worden opgeroepen voor de leeftijdsgroep waarin ze het volgende seizoen gaan spelen. De volgende spelers worden uitgenodigd voor de selectietrainingen: 

- Alle spelende F, E en eerstejaars D (incl . selectie) spelers hebben twee selectietrainingen deze week.

- Alle breedte-spelers uit tweedejaars D, C, B en eerstejaars A hebben één selectie training.

- Daarnaast worden ook de trainingsleden uitgenodigd voor de selectietrainingen.

c.  Er worden aparte selectietrainingen georganiseerd voor keepers.
d.  Voor de selectiespelers uit de huidige tweedejaars D, C, B en A zijn er geen selectietrainingen. Deze spelers worden automatisch onderdeel van de selectiegroepen.

e.  Het streven is om naast deze selectietrainingen zoveel mogelijk reguliere teamtrainingen door te laten gaan in deze week.


6. Hoe verloopt de selectieweek  

Bij de eerste training van de selectietrainingen worden de kinderen per lichting ongeacht niveau door elkaar gemixt en zullen zij technische oefeningen gaan doen, waarbij zij per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden. 


De tweede training (voor de D, E en F) van de selectietrainingen zal bij voorkeur bestaan uit oefeningen in spelvorm, waarbij zij wederom per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden.

 

Op basis van deze trainingen en de beoordelingen van de trainers en coaches, zullen: 

a.  Spelers die in de selectietrainingen en/of vanuit de beoordelingen van de trainers en coaches zodanig opgevallen zijn, dat verwacht kan worden dat zij zich in de selectie voor de A, B, C of D kunnen spelen, worden toegevoegd aan de selectiegroep. Die spelers worden op 10 juni geïnformeerd. 

b.  Er zal een selectiegroep samengesteld worden voor de MD1 met alleen tweedejaars MD. En er zal een selectiegroep komen voor de MD3, met alleen eerstejaars MD spelers. Deze selectiegroepen gaan nog gedurende drie weken twee keer per week trainen, waarna de definitieve teamindelingen voor de MD1, MD2 en MD3 vastgesteld zal worden. 

c.  Uit de selectiegroep voor de JD zal de JD1 en JD2 bepaald worden. De JD teams zullen weer bestaan uit een combinatie van eerste en tweedejaars. 

d.  En er zal per leeftijdscategorie A, B en C een selectiegroep gemaakt worden. Ook deze selectiegroepen gaan gedurende drie weken twee keer per week trainen en/of oefenwedstrijden spelen.

e.  De E teams en breedte A, B, C en D worden op niveau ingedeeld

f.  De spelende F teams worden ingedeeld op basis van vriendjes en vriendinnetjes.

g.  Meisjes A breedte worden ingedeeld op basis van "Xenios op maat” 


7. Definitieve teamindelingen EF en ABCD breedte teams (tekst in rood = gewijzigd op 28 mei)

Voor bovengenoemde teams wordt de teamindeling in de avond van vrijdag 24 juni gepubliceerd op de Xenios website.

Het maken van deze definitieve teamindelingen gebeurt op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches, de beoordelingen van de selectietrainingen in overleg met technische staf.  


8. Definitieve teamindeling ABCD selectie teams

a.  Na afloop van deze drie weken selectietrainingen (zie hierboven bij 6.b.) voor de selectiegroepen, zal bekend zijn welke spelers deel uit zullen gaan maken van de selectieteams en welke spelers niet geselecteerd worden en in de breedte zullen gaan spelen. 

c.  De niet geselecteerden zullen in de week voorgaand van publicatie hierover van te voren (per email) geïnformeerd worden.

c.  Het maken van de definitieve teamindelingen gebeurt op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches, de beoordelingen van de selectietrainingen in overleg met technische staf. 

d.  Aan de hand van deze beoordelingen deelt de Selectiecommissie de teams in en bespreken dit met de technische staf. (De selectiecommissie beoordeelt de kinderen dus niet zelf, maar heeft enkel een procesuitvoerende en communicatieve rol).  

e.  De teamindelingen worden in de avond van 8 juli gepubliceerd op de Xenios site. 


8. Selectiehockey

a.  Het spelen in een selectieteam is geen verplichting. Xenios selecteert spelers voor selectieteams op basis van de input van coaches, trainers en de technische staf. 

b.  Het is een vrije keuze van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen en daar waar nodig ook ondersteund door de ouders. 

c.  Selectiehockey vereist ook een additionele financiële bijdrage, zie de website over contributie voor details over de selectietoeslag. 

d.  Spelers moeten het vooral leuk vinden om in een selectieteam te spelen. Daarna komt de vraag of zij willen/kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: school is nr 1 en hockey is nr 2 en dan pas volgt de ‘rest’. 

e.  Om spelers hun tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk. 

f.  Bij deze teams wordt er meer nadruk gelegd op de prestatie en de (hockey)ontwikkeling van de spelers. 

g.  De begeleiding van deze teams is dan ook meer gericht op hockeyopleiding/prestatie en prestatieverbetering. 

h.  Het is ook de doelstelling dat er ieder jaar van uit de selectieteams (MA1/JA1) twee of drie jeugdspelers doorstromen naar Dames 1 of Heren 1 waarmee we onze vlaggenschepen naar een hoger niveau kunnen brengen. 

i.  Er is een hoger kader beschikbaar voor deze teams, maar er wordt ook meer gevraagd van de spelers van deze teams in de vorm van aanwezigheid gedurende het seizoen en "commitment” richting het team en het seizoen. 

j.  Dit betekent dat er voor deze teams altijd een trainer/coach wordt gezocht met ruim voldoende opleiding en dat zij ook rechtstreeks vallen onder de verantwoording van de Technisch Manager welke de selectietrainers/coaches ondersteunt en aanstuurt. 

k.  Deze teams trainen minimaal twee keer in de week. Voor hen worden ook extra trainingsdagen aan het begin van het seizoen georganiseerd. 

l.  Voor de spelers van deze teams geldt een aanwezigheidsverplichting. Hier worden aan het begin van het seizoen afspraken over gemaakt met de spelers.


9. Wat wij verwachten van selectiespelers

a.  Dat spelers de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.

b.  Dat spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen wat invloed kan hebben op hun vakantieplanning. 

c.  Het Technische kader bepaalt in overleg met de trainer/coach aan het begin van het seizoen of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn. 

d.  De trainer/coach van het team kan hier gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met het technisch kader.

e.  Een (minimum) trainingsintensiviteit per week: selectieteams trainen minimaal twee keer per week anderhalf uur. Daarnaast kan een coach ervoor kiezen (structureel of incidenteel) een derde keer in de week te trainen.

f.  Dat spelers aanwezig zijn tijdens de voorbereidingstrainingen van het seizoen. Voor het seizoen 2022-2023 starten de trainingen voor de selectieteams vanaf maandag 15 augustus. Buiten de geplande competitiewedstrijden worden er in de tussenliggende periodes regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij deelname verplicht is.


10. Start voorbereiding nieuwe seizoen

In het hockey is de voorcompetitie bepalend voor het niveau waarop een team gedurende het hele seizoen speelt. De start van de (voor)competitie wordt bepaald door de bond en staat soms op gespannen voet met de vakantieplanning van onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Wij begrijpen dat dit soms lastige keuzes met zich meebrengt. 


Als club hebben we de ambitie om met onze eerste jeugdteams Topklasse of hoger te spelen. Om dit te realiseren moeten wij tijdig starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 


11. Overige opmerkingen

a.  De trainer/coaches van de aankomende selectieteams bepalen samen met de hockey technisch manager en in overleg met de teamindelingscommissie de definitieve selectie voor hun teams (zij gebruiken hiervoor ook de input van de teambeoordelingen en de beoordelingen tijdens de selectietrainingen indien nodig). De trainer/coaches onderbouwen hun keuzes schriftelijk aan de Technische- en teamindelingscommissie. De indeling is pas definitief als teamindelingscommissie en technische staf akkoord zijn. 

b.  De overige teams worden door de teamindelingscommissie samengesteld op basis van de beoordelingen zoals ingevuld door trainers en coaches en de beoordelingen van de selectietrainingen, indien nodig aangevuld met inzichten van de breedte coördinator of EF coördinator. De indeling is pas definitief als teamindelingscommissie en technische staf akkoord zijn.

c.  Bij het vaststellen van de teams dient het niveau van de keeper aan te sluiten bij het niveau van het team. Als dit niet het geval is kan ervoor gekozen worden een beschikbare keeper niet in het hoogste team te plaatsen. Dit team speelt dan met een wisselkeeper.

d.  Kinderen die zonder afmelding en/of zonder geldige reden niet naar de selectietrainingen komen kunnen niet in aanmerking komen voor de hoogste teams.

e.  Wanneer de faciliteiten en de kwaliteit van de lichting het toestaan kan ervoor gekozen worden een derde team als selectieteam te behandelen. Omgekeerd kan er bij te weinig teams/kwaliteit voor gekozen worden slechts één selectieteam te formeren. 

f.  Xenios heeft een open selectiebeleid. Trainers en technische staf kunnen per deelseizoen spelers toevoegen aan hun selectie, omdat zij in een lager team goed hebben gepresteerd. Omgekeerd betekent dit ook dat een speler in een selectieteam gedurende elk deelseizoen in een lager team geplaatst kan worden als spelniveau, gedrag, motivatie en/of inzet volgens trainers en technische staf daartoe aanleiding geven. Een en ander conform KNHB reglement.


12. Samenvattend ziet de tijdlijn tot en met de start van de competitie er als volgt uit

Datum

Opmerking

Wie

16 – 20 mei 2022

Selectietrainingen 

ABCDEF

10 juni 2022

Bekendmaking selectiegroepen

ABCD

Vanaf 13 juni 2022

Trainen in selectiegroepen voor de aankomende selectieteams

ABCDEF

Vrijdag 8 juli 2022

Bekendmaking indeling teams seizoen 2022-2023

ABCDEF

Vanaf 18 juli 2022

Start zomervakantie

ABCDEF

Vanaf 15 augustus 2022

Start trainen selectieteams 

ABCD


Let op! Bovenstaande data kunnen wijzigen indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als gevolg van aankondigingen van de KNHB. 


Vragen?

Mail naar [email protected]