Nieuwe rendering clubhuis Xenios.jpg

Hoofdsponsor

Clubcard

Lid worden?

Verslagen

12 sep Heren 1
27 sep Heren 1
6 sep Heren 1
15 sep Heren 1
12 mei Heren 1

Sponsoren


Vandaag jarig

Lotti Arts
Mink van der Meijden

Jeugdopleiding Xenios

 

Proces, organisatie en tijdlijn teamindeling voor seizoen 2021-2022

 

Ook dit seizoen heeft Xenios de mooie uitdaging om elke jeugdspeler in het best passende team in te delen. Door de Corona-omstandigheden zal dit wederom een uitdaging zijn om dit zo goed mogelijk te doen en zal het afwijkend zijn van hoe dit voorgaande jaren is gegaan.

Uitgangspunten voor teamindelingen:

Voor de spelende F van volgend seizoen geldt:
Dat de spelers van de huidige trainende F worden gevraagd om 2 vriend(inn)en op te geven bij wie ze in het team willen spelen. Bij het indelen van de teams zal daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. F-spelers worden dus niet op sterkte ingedeeld.

Vanaf de overgang van de F naar de eerste jaars E wordt er op sterkte ingedeeld met behulp van de input van de trainingscoördinatoren, de trainers en de selectietrainingen.

· Bij de 8E (2e jaars E) streven we naar teams van 10 spelers.

· Bij de 6E (1e jaars E) streven we naar teams van 8 spelers.

Door de aantallen spelers in deze categorie kan het zijn dat we (noodgedwongen) moeten afwijken van de beoogde aantallen per team.

Tot en met de D-categoriehouden we in grote mate een scheiding tussen de eerste- en tweedejaars spelers. Uitzondering was afgelopen jaar waarbij ook de MD3 t/m MD7 en de JD1 t/m JD3 uit een mix van eerste- en tweedejaars spelers bestond. Afwijking hierop kan ontstaan als getalsmatig de aantallen in enig jaar het formeren van meerdere combiteams beter/noodzakelijk maakt voor de teamsamenstellingen.

Bij de C-, B- en A-categoriehouden we hier geen rekening meer mee en wordt altijd alleen ingedeeld op sterkte. Teams bestaan altijd uit een mix van eerste- en tweedejaars spelers. Uitzondering zijn de meisjes A, waar weer ‘Xenios op maat’ mogelijk is, dit betekent dat de meiden in de A lichting kunnen aangeven of ze op basis van sterkte of met vriendinnen willen worden ingedeeld.

Vanaf de D (en dus ook C, B en A categorie) worden er elftallen gevormd.

Het aantal elftallen is afhankelijk van de veldcapaciteit en ledenaantallen. In principe worden kinderen ingedeeld in de leeftijdscategorie waartoe zij op grond van de richtlijnen van de KNHB horen.

Hier kan om verschillende redenen van afgeweken worden:

1. Kinderen die binnen hun leeftijdscategorie bijzonder excelleren. Dit wordt, in overleg met en onder verantwoording van de selectiecommissie vastgesteld door de hockey technisch manager. Deze spelers kunnen in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden (dit zal altijd in innige afstemming met de ouders gebeuren).

2. Om getalsmatige redenen kan het voorkomen dat kinderen hetzij een jaar langer in een leeftijdscategorie blijven spelen, hetzij vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie doorstromen. Dit zijn maatoplossingen waarvoor geen vaste richtlijnen aan te geven zijn. Er wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind en het kind wordt altijd op zijn/haar niveau ingedeeld (ook dit zal gebeuren in overleg met de ouders).

Voor seizoen 2021 – 2022 zijn de volgende teams binnen Xenios als selectieteam aangemerkt:

· 1e lijn: MA1, MB1, MC1, MD1 (2e jaars D), MD2 (1e jaars D), JA1, JB1, JC1, JD1

· 2e lijn: MB2, MC2, MC3, MD3, MD4, JB2, JC2, JD2


Hoe worden de teamindelingen voor seizoen 2021 -2022 gemaakt:

1. Minimaal tweemaal per jaar worden de trainers en coaches van de jeugdteams benaderd om een beoordeling van de spelers in hun team te geven.

2. In april zijn er een week lang selectietrainingen.

3. De spelers worden opgeroepen voor de leeftijdsgroep waarin ze het volgende seizoen gaan spelen (zie rooster selectietrainingen).Voor de selectietrainingen worden uitgenodigd:

1. De spelende F, alle E teams

2.  alle selectie- en breedte-teams van de D, C, B en A lijn.

Bij de eerste training van de selectietrainingen worden de kinderen per lichting ongeacht niveau door elkaar gemixt en zullen zij technische oefeningen gaan doen, waarbij zij per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden.

De tweede training van de selectietrainingen zal bij voorkeur bestaan uit oefeningen in spelvorm, waarbij zij wederom per oefening door een onafhankelijke beoordelaar beoordeeld worden.

Op basis van deze trainingen en de beoordelingen van de trainers en coaches, zullen:

1. Spelers die in de selectietrainingen en/of vanuit de beoordelingen van de trainers en coaches zodanig opgevallen zijn, dat verwacht kan worden dat zij zich in de selectie voor de A, B, C of D kunnen spelen, worden toegevoegd aan de selectiegroep.

2. Er zal een selectiegroep samengesteld worden voor de MD1 met alleen 2de jaars MD. En er zal een selectiegroep komen voor de MD2, met alleen 1ste jaars MD spelers. Deze selectiegroepen gaan nog 2 weken 2 keer per week trainen waarna de definitieve teamindelingen voor de MD1 en JD1, MD2 en JD2 , MD3 en MD4 vastgesteld worden. De JD teams zullen zeer waarschijnlijk weer bestaan uit een combinatie van eerste- en tweedejaars.

3. En er zal per leeftijdscategorie A, B en C een selectiegroep gemaakt worden. Ook deze selectiegroepen gaan 2 weken lang 2 keer per week trainen en/of oefenwedstrijden spelen.

4. De breedtegroepen zullen ook 2 weken gezamenlijk doortrainen totdat de definitieve teamindeling bekend is.

Definitieve teamindelingen

Na afloop van deze extra 2 weken selectietrainingen, zal bekend zijn welke spelers deel uit zullen gaan maken van de selectieteams en welke spelers helaas nog afvallen. De afvallers zullen in de week van publicatie hierover van te voren (mondeling en/of per email) geïnformeerd worden.

Het maken van de definitieve teamindelingen gebeurd op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches en de beoordelingen van de selectietrainingen. De teamindelingen worden in de avond van 4 juni gepubliceerd op de Xenios site.

Alle teams zullen na 4 juni nog 5 weken doortrainen in hun nieuwe samenstelling.

 

Selectiehockey
Het spelen in een selectieteam is geen verplichting. Xenios selecteert spelers voor selectieteams op basis van de input van coaches, trainers en de technische staf. Het is een vrije keuze van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen en daar waar nodig ook ondersteund door de ouders. Selectiehockey vereist ook een additionele financiële bijdrage, zie de website over contributie voor details over de selectietoeslag. Spelers moeten het vooral leuk vinden om in een selectieteam te spelen. Daarna komt de vraag of zij willen/kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: school is nr 1 en hockey is nr 2 en dan pas volgt de ‘rest’. Om spelers hun tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk.

Bij deze teams wordt er meer nadruk gelegd op de prestatie en de (hockey)ontwikkeling van de spelers. De begeleiding van deze teams is dan ook meer gericht op hockeyopleiding/prestatie en prestatieverbetering. Het is ook de doelstelling dat er ieder jaar van uit de selectieteams (MA1/JA1) 2 of 3 jeugdspelers doorstromen naar Dames 1 of Heren 1 waarmee we onze vlaggenschepen naar een hoger niveau kunnen brengen. Er is hoger kader beschikbaar voor deze teams, maar er wordt ook meer gevraagd van de spelers van deze teams in de vorm van aanwezigheid gedurende het seizoen en "commitment” richting het team en het seizoen. Dit betekent dat er voor deze teams altijd een trainer/coach wordt gezocht met ruim voldoende opleiding en dat zij ook rechtstreeks vallen onder de verantwoording van de Technisch Manager welke de selectietrainers/coaches ondersteunt en aanstuurt. Deze teams trainen minimaal 2 keer in de week. Voor hen worden ook extra trainingsdagen aan het begin van het seizoen georganiseerd. Voor de spelers van deze teams geldt een aanwezigheidsverplichting. Hier worden aan het begin van het seizoen afspraken over gemaakt met de spelers.

Wat wij verwachten van selectiespelers is:

· Dat spelers de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.

· Dat spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen wat invloed kan hebben op hun vakantieplanning. Het Technische kader bepaalt in overleg met de trainer/coach aan het begin van het seizoen of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn. De trainer/coach van het team kan hier gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met het technisch kader.

· Een (minimum) trainingsintensiviteit per week: selectieteams trainen minimaal 2 keer per week 1,5 uur. Daarnaast kan een coach ervoor kiezen (structureel of incidenteel) een derde keer in de week te trainen.

· Dat spelers aanwezig zijn tijdens de voorbereidingstrainingen van het seizoen. Voor het seizoen 2021-2022 starten de trainingen voor de selectieteams vanaf maandag 16 augustus. Buiten de geplande competitiewedstrijden worden er in de tussenliggende periodes regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij deelname verplicht is.

Start voorbereiding nieuwe seizoen:

In het hockey is de voorcompetitie bepalend voor het niveau waarop een team gedurende het hele seizoen speelt. De start van de competitie wordt bepaald door de bond en staat soms op gespannen voet met de vakantieplanning van onze jeugdleden en hun ouders. Wij begrijpen dat dit soms lastige keuzes met zich meebrengt.

Als club hebben we de ambitie om met onze eerste jeugdteams Topklasse of hoger te spelen. Om dit te realiseren moeten wij tijdig starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Overige opmerkingen:

· De trainer/coaches van de selectieteams bepalen samen met de hockey technisch manager en in overleg met de teamindelingscommissie de definitieve selectie voor hun teams (zij gebruiken hiervoor ook de input van de teambeoordelingen en de beoordelingen tijdens de selectietrainingen). De trainer/coaches onderbouwen hun keuzes schriftelijk aan de Technische- en teamindelingscommissie.

· De overige teams worden door de teamindelingscommissie gemaakt op basis van de beoordelingen zoals ingevuld door trainers en coaches en de beoordelingen van de selectietrainingen.

· Bij het vaststellen van de teams dient het niveau van de keeper aan te sluiten bij het niveau van het team. Als dit niet het geval is kan ervoor gekozen worden een beschikbare keeper niet in het hoogste team te plaatsen. Dit team speelt dan met een wisselkeeper.

· Kinderen die zonder afmelding en/of zonder geldige reden niet naar de selectietrainingen komen zullen nooit in aanmerking komen voor de hoogste teams.

· Wanneer de faciliteiten en de kwaliteit van de jaar laag het toestaan kan ervoor gekozen worden een 3de team als selectieteam te behandelen. Omgekeerd kan er bij te weinig teams/kwaliteit voor gekozen worden slechts 1 selectieteam te formeren.

· Xenios heeft een open selectiebeleid. Trainers en technische staf kunnen per deelseizoen spelers toevoegen aan hun selectie omdat zij in een lager team goed hebben gepresteerd. Omgekeerd betekent dit ook dat een speler in een selectieteam gedurende elk deelseizoen in een lager team geplaatst kan worden als spelpeil, gedrag, motivatie en/of inzet volgens trainers en technische staf daartoe aanleiding geven. Een en ander conform KNHB reglement.

Samenvattend ziet de tijdlijn tot en met de start van de competitie er als volgt uit:

Datum

Opmerking

Wie

19 - 23 april 2021

Selectietrainingen

ABCDEF

14 mei 2021

Bekendmaking selectiegroepen

ABCD

Vanaf 17 mei 2021

Trainen in selectiegroepen en breedtegroepen

ABCDEF

4 juni 2021

Bekendmaking indeling teams seizoen 2021-2022

ABCDEF

10 juli – 22 augustus ’21

Zomervakantie

ABCDEF

Vanaf 16 augustus 2021

Start trainen selectieteams

ABCD

Vanaf 23 augustus 2021

Start trainen alle teams

ABCDEF


Let op! Bovenstaande data kunnen wijzigen indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als gevolg van aankondigingen van de KNHB.